Súťažné podmienky

1) Trvanie súťaže

Súťaž je časovo vymedzená a prebieha do pri súťaži uvedeného dátumu, vrátane. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia súvisiaceho s trvaním a konaním súťaže, vo všetkých záležitostiach, ktoré súvisia s usporiadaním súťaže a to vrátane prerušenia, predĺženia, zrušenia alebo úpravy pravidiel.

2) Účasť v súťaži

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá súhlasí s podmienkami súťaže. Podmienkou účasti je vyplnenie súťažného formulára a odoslanie.

3) Určenie výhercu a podmienky získania výhry

O výhercovi sa rozhodne v žrebovaní. Podmienkou je správna odpoveď na súťažnú otázku. Výherca bude zverejnený na webstránke www.andawell.sk v sekcii Súťaže a výhra mu bude zaslaná poštou alebo si ju môže po dohovore vyzdvihnúť osobne.

Na výhry zo súťaže neexistuje žiadny právny nárok, výhru nie je možné vymeniť ani zameniť za finančnú hotovosť. Výhru nie je možné previesť na inú osobu ani iného súťažiaceho.

V prípade, že si výherca nemôže výhru prevziať v stanovenej alebo dohodnutej lehote, nárok na výhru zaniká a výherca nemá nárok na akúkoľvek kompenzáciu. Nárok na výhru zaniká aj v prípade, ak výherca poruší akúkoľvek povinnosť určenú všeobecnými, či osobitnými podmienkami súťaže alebo koná v rozpore s dobrými mravmi (poskytol nepravdivé údaje, získal výhru podvodným spôsobom…)

4) Osobné údaje

Účasťou v súťaži dáva súťažiaci súhlas k spracovaniu jeho osobných údajov, ktoré v súvislosti s účasťou poskytol, organizátorom súťaže – spoločnosťou CREATIVE PRESS, s.r.o . Riečna 46/8, 900 66 Vysoká pri Morave. Udelenie súhlasu je dobrovoľné a vzťahuje sa tiež na zasielanie oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov.

 

5) Prehlásenie súťažiaceho

Súťažiaci prehlasuje, že čítal tieto podmienky a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Akékoľvek obchádzanie pravidiel tejto súťaže alebo pokus o ich zneužitie je dôvodom na okamžité vylúčenie súťažiaceho zo súťaže.